BSD Chương Trình Cán Bộ Gắn Kết Cộng Đồng

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Consultation has concluded

Chương Trình Cán Bộ Gắn Kết Cộng Đồng

Hợp tác cùng nhau để duy trì một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho các em học sinh

Chương Trình Cán Bộ Gắn Kết Cộng Đồng (Community Engagement Officer, CEO) là một hoạt động cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp môi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho các em học sinh. Mối quan hệ hợp tác giữa Khu Học Chánh Bellevue (BSD) và Sở Cảnh Sát Bellevue (Bellevue Police Department, BPD) tái khẳng định cam kết nhất trí xây dựng mối quan hệ với các thanh thiếu niên, nhân viên và cộng đồng để củng cố việc hợp tác giải quyết vấn đề và xây dựng một cộng đồng học tập tích cực, an toàn và hòa nhập. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại Chương Trình Cán Bộ Gắn Kết Cộng Đồng - Khu Học Chánh Bellevue (bsd405.org)

Vui lòng chia sẻ ý kiến phản hồi của quý vị về chương trình Cán Bộ Gắn Kết Cộng Đồng của Khu Học Chánh Bellevue (Bellevue School District, BSD). Khảo sát sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 12 năm 2022.

Chương Trình Cán Bộ Gắn Kết Cộng Đồng

Hợp tác cùng nhau để duy trì một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho các em học sinh

Chương Trình Cán Bộ Gắn Kết Cộng Đồng (Community Engagement Officer, CEO) là một hoạt động cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp môi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho các em học sinh. Mối quan hệ hợp tác giữa Khu Học Chánh Bellevue (BSD) và Sở Cảnh Sát Bellevue (Bellevue Police Department, BPD) tái khẳng định cam kết nhất trí xây dựng mối quan hệ với các thanh thiếu niên, nhân viên và cộng đồng để củng cố việc hợp tác giải quyết vấn đề và xây dựng một cộng đồng học tập tích cực, an toàn và hòa nhập. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại Chương Trình Cán Bộ Gắn Kết Cộng Đồng - Khu Học Chánh Bellevue (bsd405.org)

Vui lòng chia sẻ ý kiến phản hồi của quý vị về chương trình Cán Bộ Gắn Kết Cộng Đồng của Khu Học Chánh Bellevue (Bellevue School District, BSD). Khảo sát sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 12 năm 2022.